Menu
Imprint Data Protection
Filter

Journal

Neues Museum, Berlin
corridor view, 2017 Photo: Zhou Tianyu

Neues Museum, Berlin
Outside view, 2017 Photo: Zhou Tianyu

Neues Museum, Berlin
The staircase, 2017 Photo: Zhou Tianyu

Neues Museum, Berlin
Restored wall painting of the Egyptian yard Photo: Zhou Tianyu

Neues Museum, Berlin
Restored wall and pillars Photo: Zhou Tianyu

Neues Museum, Berlin
Restored west yard, 2017 Photo: Zhou Tianyu